Bezpieczne życie seniora

W ramach realizacji programu „Bezpieczne Życie Seniora” w dniu 11 grudnia 2014 roku w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ulicy Bohaterów Stalingradu w Pile odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu seniorów. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przybliżyli zebranym zasady bezpieczeństwa i unikania zagrożeń.

Mł. kpt. Paweł Kamiński przedstawił i omówił zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Przypomniano zasady, które pozwolą skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia tego bezwonnego i bezbarwnego, a bardzo trującego gazu. Przedstawiciel pilskich strażaków namawiał wszystkich zebranych do powszechnego stosowania czujek, które skutecznie ograniczają potencjalne zatrucie tlenkiem węgla.

Tekst: mł. kpt. Paweł Kamiński
Zdjęcia: CAOSiN Piła

Tragiczny wypadek na K-10

W czwartek 04.12.2014 roku w miejscowości Tomaszewo na trasie K-10, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych oraz samochodu osobowego typu bus. Na miejsce zdarzenia dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Pile zadysponował dwa zastępy z OSP Białośliwie, zastęp z OSP Wyrzysk oraz zastęp z JRG PSP nr 2.
Po dokonanym rozpoznaniu okazało się, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące busem, Dwie z nich zostały wstępnie zaopatrzone na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego i przewiezione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Pile, natomiast u jednego poszkodowanego przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon.
Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu baterii akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz kierowaniu ruchem. Na miejscu zdarzenia pracowało łącznie 23 strażaków (w tym oficer operacyjny KP PSP Piła), Policja, dwa zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego i Prokurator.

Tekst: kpt. Michał Warykasz
Zdjęcia: mł. asp. Przemysław Chodynicki

Nurkowie zawodowi w pilskiej straży pożarnej

W dniach 17.11 – 28.11.2014 nad Jeziorem Pile w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków MSW wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie.
Wśród uczestników szkolenia znalazło się trzech strażaków – nurków należących do Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej KP PSP w Pile. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych na poligonie podwodnym, nurkowie posiedli umiejętności i uprawnienia w zakresie wykonywania prac podwodnych na głębokości do 20 metrów oraz zdobyli kwalifikacje w zakresie kierowania pracami podwodnymi.
Obecnie pilska Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego liczy
16 strażaków, w tym: 8 młodszych nurków, 5 nurków oraz 3 płetwonurków.

Zdjęcia: mł. ogn. Marcel Szwec
Tekst : mł. bryg. Zbigniew Szukajło

Pożar kamienicy

W dniu 01.12.2014 r. około godziny 22.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wpłynęła informacja o pożarze w budynku wielorodzinnym na ulicy Drygasa 18 w Pile. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej z JRG PSP nr 1 i 2 w Pile stwierdzono, że pożarem objęte jest pomieszczenie sanitarne znajdujące się pod schodami na parterze oraz część drewnianych schodów między parterem a pierwszym piętrem. Wysoka temperatura i duża ilość gazów pożarowych znajdującą się na klatce schodowej uniemożliwiła mieszkańcom budynku na samodzielne opuszczenie mieszkań.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji 9 osób znajdujących się w mieszkaniach na pierwszym piętrze oraz parterze przy użyciu m.in. drabin przystawnych, podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu na palące się elementy wyposażenia pomieszczenia sanitarnego oraz schodów, przeszukaniu mieszkań w celu upewnienia się, czy nie znajduje się w nich więcej osób.

Na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Pogotowie Energetyczne, przedstawiciel ADM.

W działaniach, które trwały ponad dwie godziny udział wzięło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 18 strażaków.

Tekst: kpt. Michał Warykasz
Zdjęcia: Tygodnik Nowy

TLENEK WĘGLA – BĄDŹ CZUJNY!!!

1

BĄDŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął, się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

Spadek temperatur w okresie zimowym wymaga od lokatorów mieszkań ciągłego dogrzewania pomieszczeń. W związku z powyższym wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla lub powstania pożaru w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub wadliwego działania instalacji grzewczych oraz kominowych (w tym wentylacyjnych). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ !

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów !

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności, o których mowa powyżej (usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa powyżej, powinny przeprowadzać: osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

RADZIMY !

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny ?

Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń ?

Najczęstszą przyczyną zatrucia nie są pożary, ale niesprawność przewodów kominowych i wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w małej łazience bez przewodu kominowego (lub z niedrożnym przewodem kominowym), może w ciągu jednej minuty wytworzyć 29 dm sześciennych tlenku węgla - dawkę, która może zabić.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest wadliwe działanie wspomnianych przewodów, które może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

2
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia ?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla ?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy

PAMIĘTAJMY !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.3

Zwiększ swoją czujność i działaj profilaktycznie.

Instalując czujkę tlenku węgla / dymu w swoim domu znacznie podnosisz poziom bezpieczeństwa. Gdy pojawi się zagrożenie w postaci czadu bądź dymu, czujka zareaguje sygnałem dźwiękowym i z pewnością będzie słyszalna niemal w całym mieszkaniu i w porę zaalarmuje domowników. Stosując detektory pamiętaj:

 • lokalizacja czujki powinna być odpowiednio dobrana, a jeśli będziesz miał z tym problem skontaktuj się z nami – My udzielimy Tobie wskazówek,
 • sprawdzaj systematycznie działanie czujek i ich zasilanie,
 • zapoznaj domowników z sygnałem alarmowym i wspólnie ustalcie zasady postępowania w sytuacji alarmu.
 • stosuj się do zaleceń producenta zakupionego detektora.

4

Nocny maraton pływacki

28 listopada w pilskim Aquaparku rozegrany został „Andrzejkowy nocny maraton pływacki”. Zadaniem wszystkich uczestników było przepłynięcie jak największej długości basenu w ciągu 60 minut. Zawodnicy walczyli o Puchar Prezydenta miasta Piły. Maraton rozpoczął się o godzinie 22:00 i potrwał do 1:00. W zawodach udział wziął mł. asp. Marcin Rozmus – funkcjonariusz KP PSP w Pile, który w określonym czasie pokonał 3425 m., uzyskując tym samym III miejsce na podium.